Algemene voorwaarden

Op alle reizen, cursussen, workshops en arrangementen van Bushpappa Bushcraft & Survival zijn met ingang van1 januari 2017 de onderstaande voor­waarden van toe­passing.

AANMELDING

Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het door u inge­vulde, onder­tekende aanmeldingsformulier en aanbetaling. Met de ontvangst van de bevestiging ontvangt u van ons een betaallink waarmee u een aanbeta­ling dient te voldoen van 25% van de reissom met een minimum van € 100,- (of, indien minder, de complete som). Wanneer u binnen 6 weken voor aanvang van een reis, cursus, workshop of arrangement boekt, dient u de volledige som van hiervan te voldoen.

BETALING EN BEVESTIGING

Na ontvangst van aanbetaling sturen wij u de overige informatie over de reis, cursus, workshop of arrangement. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reis­som te zijn voldaan. U ontvangt hiervoor eveneens een betaallink.

ANNULERING

Annulering door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk (of via Email) gebeuren.

Indien een reis cursus, workshop of arrangement door u wordt geannu­leerd gelden er de vol­gen­de an­nu­le­ringskosten:

  • Tot 6 weken voor de dag van ver­trek: 25 % van de reis­som met een minimum van € 50,-.
  • Tussen 6 weken en 14 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van € 150,-
  • Binnen 14 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom.

ANNULERING DOOR BUSHPAPPA BUSHCRAFT & SURVIVAL

Uiterlijk twee tot vier weken voor vertrek zal Bushpappa Bushcraft & Survival een eventue­le annule­ring in verband met onvoorziene omstandigheden aan de opdracht­gever melden met onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde reissom. Annulering in verband met overmacht als bijvoorbeeld algemene stakin­gen, oorlogen, politieke onrust, schaarste, natuurrampen etc. waar­bij van Bushpappa Bushcraft & Survival geen blaam treft en uitvoe­ring van het pro­gramma in redelijk­heid niet kan worden gevraagd, is eveneens een reden tot annulering op ieder moment voor vertrek. In dat geval zal 75% van de reissom worden geresti­tueerd. Indien deze situatie zich tijdens de reis voordoet ver­plicht Bushpappa Bushcraft & Survival zich in te zetten voor een veilige terug­keer van de reizi­ger. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

De reisorganisatie is aansprakelijk indien de reis niet over­eenkomstig de verwach­tingen in de brochure of het infor­matie­pakket wordt uitgevoerd. De correct­heid van de uitvoe­ring dient tevens te worden gezien in verhou­ding tot de gebruiken, beperkingen en ge­woontes van het land waarin de reis plaats­vindt en dient afge­wogen te worden naar de hoogte van de reis­som. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade indien deze te wijten zijn aan schuld van de deelne­mer door bijv. het niet naleven van de wetten in het land waar de reis plaats­vindt, door het in gebreke blijven van de reiziger voor wat betreft fysieke gezondheid/conditie en/of benodigde reisdocu­menten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle geval­len beperkt tot ten hoogste driemaal de hoogte van de reissom.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

De reiziger is verplicht :

  • Te zorgen voor de juiste reisdocumenten zoals die door de reisorganisator zijn aangegeven.
  • Zorg te dragen voor de reisdocumenten tijdens de reis
  • Te zijn verzekerd tegen reisongevallen. Onze ver­plichting om de in nood verkerende reiziger assisten­tie te geven wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis­verze­kering inbegrepen S.O.S.-centrale.

De deelnemer die hinder of overlast oplevert voor de andere deelnemers kan door de reisleiding worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van (een gedeelte van) de reissom kan alleen worden verleend indien de deelne­mer ten aanzien van zijn uitsluiting geen blaam treft. Indien de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begelei­ding van de reisleider onttrekt en daardoor niet op het juiste tijdstip voor vervoer aanwezig is, zijn de gevolgen daarvan geheel voor eigen rekening.

KLACHTEN

Eventuele klachten dienen ter plekke met de reislei­ding be­sproken te worden. Indien dit niet tot oplos­sing van de pro­blemen komt, kunt u de klacht schriftelijk en gemoti­veerd in te dienen op ons kantoor, uiterlijk 1 maand na de oor­spronkelij­ke terugkomstdatum.

Bushpappa Bushcraft & Survival
Westerhout 40
2211 TR  NOORDWIJKERHOUT
Telefoon: +31(0)6 219 12 687
Email: info@bushpappa-avontuur.nl
Internet: www.bushpappa-avontuur.nl