Algemene voorwaarden

Op alle reizen, cursussen, workshops en arrangementen van Bushpappa Bushcraft & Survival zijn met ingang van 1 januari 2017 de onderstaande voor­waarden van toe­passing.

AANMELDING

Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het door u inge­vulde, onder­tekende aanmeldingsformulier en aanbetaling. Met de ontvangst van de bevestiging ontvangt u van ons een betaallink waarmee u een aanbeta­ling dient te voldoen van 25% van de reissom met een minimum van € 100,- (of, indien minder, de complete som). Wanneer u binnen 6 weken voor aanvang van een reis, cursus, workshop of arrangement boekt, dient u de volledige som van hiervan te voldoen.

BETALING EN BEVESTIGING

Na ontvangst van aanbetaling sturen wij u de overige informatie over de reis, cursus, workshop of arrangement. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reis­som te zijn voldaan. U ontvangt hiervoor eveneens een betaallink.

ANNULERING PARTICULIEREN

Annulering door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk (of via Email) gebeuren.

Indien een reis cursus, workshop door u wordt geannuleerd gelden er de vol­gen­de an­nu­le­ringskosten:

  • Tot 6 weken voor de dag van ver­trek: 25 % van de reis­som met een minimum van € 50,-.
  • Tussen 6 weken en 14 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van € 150,-.
  • Binnen 14 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom.


ANNULERING BEDRIJVEN, SCHOLEN, VERENIGINGEN EN GROEPEN

Reeds geplande activiteiten en opdrachten kunnen door de opdrachtgever schriftelijk worden geannuleerd. De annulering is slechts geldig, indien de opdrachtgever deze annulering schriftelijk bevestigd. Reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden tot aan de bevestiging van de annulering, is de opdrachtgever verschuldigd. Deze kosten zijn zonder
ingebrekestelling direct opeisbaar.

Indien een evenement, workshop of arrangement door de opdrachtgever wordt geannuleerd gelden er de volgende annuleringskosten:

  • Voor opdrachten die tussen de 2 maanden en de aanvangsdatum van het evenement worden geannuleerd geldt 100% van de som.
  • Voor opdrachten die tot 2 maanden voor aanvang van het evenement worden geannuleerd geldt 75% van de som met een maximum van € 750,-.


In de annuleringskosten zijn de volgende kosten verwerkt: voorbereiding offerte, offertebespreking, uitwerken offerte en opmaak hiervan, planning locatie, plaatselijke opneming, enz..

ANNULERING DOOR BUSHPAPPA BUSHCRAFT & SURVIVAL

Uiterlijk twee tot vier weken voor vertrek zal Bushpappa Bushcraft & Survival een eventuele annulering in verband met onvoorziene omstandigheden aan de opdrachtgever melden met onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde reissom. Annulering in verband met overmacht als bijvoorbeeld algemene stakingen, oorlogen, politieke onrust, schaarste, natuurrampen etc. waarbij van Bushpappa Bushcraft & Survival geen blaam treft en uitvoering van het programma in redelijkheid niet kan worden gevraagd, is eveneens een reden tot annulering op ieder moment voor vertrek. In dat geval zal 75% van de reissom worden gerestitueerd. Indien deze situatie zich tijdens de reis voordoet verplicht Bushpappa Bushcraft & Survival zich in te zetten voor een veilige terugkeer van de reiziger. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

De reisorganisatie is aansprakelijk indien de reis niet over­eenkomstig de verwach­tingen in de brochure of het infor­matie­pakket wordt uitgevoerd. De correct­heid van de uitvoe­ring dient tevens te worden gezien in verhou­ding tot de gebruiken, beperkingen en ge­woontes van het land waarin de reis plaats­vindt en dient afge­wogen te worden naar de hoogte van de reis­som. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade indien deze te wijten zijn aan schuld van de deelne­mer door bijv. het niet naleven van de wetten in het land waar de reis plaats­vindt, door het in gebreke blijven van de reiziger voor wat betreft fysieke gezondheid/conditie en/of benodigde reisdocu­menten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle geval­len beperkt tot ten hoogste driemaal de hoogte van de reissom.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

De reiziger is verplicht :

  • Te zorgen voor de juiste reisdocumenten zoals die door de reisorganisator zijn aangegeven.
  • Zorg te dragen voor de reisdocumenten tijdens de reis
  • Te zijn verzekerd tegen reisongevallen. Onze ver­plichting om de in nood verkerende reiziger assisten­tie te geven wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis­verze­kering inbegrepen S.O.S.-centrale.

De deelnemer die hinder of overlast oplevert voor de andere deelnemers kan door de reisleiding worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van (een gedeelte van) de reissom kan alleen worden verleend indien de deelne­mer ten aanzien van zijn uitsluiting geen blaam treft. Indien de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begelei­ding van de reisleider onttrekt en daardoor niet op het juiste tijdstip voor vervoer aanwezig is, zijn de gevolgen daarvan geheel voor eigen rekening.

Privacybeleid Bushpappa-avontuur.nl

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bushpappa.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bushpappa-avontuur.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bushpappa-avontuur.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bushpappa-avontuur.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bushpappa-avontuur.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bushpappa-avontuur.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan wanneer dit een integraal onderdeel van onze dienstverlening aangaat, zoals hieronder vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF 
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

KLACHTEN

Eventuele klachten dienen ter plekke met de reislei­ding be­sproken te worden. Indien dit niet tot oplos­sing van de pro­blemen komt, kunt u de klacht schriftelijk en gemoti­veerd in te dienen op ons kantoor, uiterlijk 1 maand na de oor­spronkelij­ke terugkomstdatum.

Bushpappa Bushcraft & Survival
Westerhout 40
2211 TR  NOORDWIJKERHOUT
Telefoon: +31(0)6 219 12 687
Email: info@bushpappa-avontuur.nl
Internet: www.bushpappa-avontuur.nl